Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Toggerfiskeri


I Regulativ for Skive-Karup Å gives der tilladelse til toggerfiskeri.

Toggerfiskeriet, som i dag kun foregår i Karup Å, er en meget gammel traditionel fiskemetode. Fiskeriet blev udført som drivgarnsfiskeri eller som pulsefiskeri ved en ståen. En ståen var en kunstig standplads, som bestod af nogle pæle der var banket ned i åen nær brinken. Imellem pælene blev der lagt halm eller granris, så havørrederne fik en plads med "læ". Ved det fiskeri der i dag udøves ved Karup Å, anvendes kun drivende garn.

Drivgarns fiskeriet foregår om natten, hvor det i de fleste tilfælde, er optrækkende fisk der fanges. Udover garnet anvendes også en toggerstang, som skal være så lang at den kan skyde garnet ud til midten af åen, og styre det. Når garnet er skudt ud, følger fiskeren med på bredden, og når han mærker en fisk i garnet, trækkes det forsigtigt ind.

Pulsegarnet er kun halvt så langt som drivgarnet. Øverst er garnet forsynet med et antal flydere, som varierer i størrelse, hvor den største, f.eks. en plastikdunk, er placeret længst fra bredden. Forskellen på flyderne gør at garnet bevæger sig rigtigt i åen. Garnenden, med den store flyder, bliver sendt i en bue uden om standpladsen. For at jage havørreden ud i garnet, sparkes i vandet eller der anvendes en pulsestang, som er en ca. 4 m lang stok med en skive af træ i den ene ende.

Både drivgarn og pulsegarn, består af to lags net, uden på hinanden, yderst små masker og inderst store. Idéen med to lags garn er, at fisken går i garnet med de små masker, gennem garnet med de store masker, hvorefter fisken er fanget i en "pose".

Toggerfiskeriet udføres i dag efter følgende bekendtgørelse:


Bekendtgørelse om visse bestemmelser for fiskeri i Skive-Karup Å


medfør af §§ 32, 40 og 130, stk. 2 og 4, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, og efter bemyndigelse, fastsættes:


Fredningstider


§ 1. Laks og havørreder er fredet i hele Skive-Karup Å’s vandsystem fra den 1. november indtil udgangen af februar.


Fiskeri med toggergarn og pulsgarn


§ 2. Fiskeri med toggergarn og pulsgarn er tilladt i:


1) Skive-Karup Å fra Tuså stemmeværk til åens udløb i Limfjorden.


2) Haderis Å fra Ginderskov Bæk til Karup Å.


3) Åresvad Å fra Karup Mølle til Karup Å.


4) Høgil Bæk fra Høgil Mølle til Karup Å.


§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved »toggerfiskeri«: Fiskeri med et drivende garn, der kan styres ved hjælp af en stang eller en flyder. Redskabet betjenes som et håndredskab af en eller flere personer.


Stk. 2. For toggerfiskeri gælder følgende:


1) Redskabet må ikke anvendes faststående.


2) Mindstemaskemålet skal være 45 mm halvmaske (knude til knude).


3) Redskabet må maksimalt have en længde svarende til åens bredde på fiskepladsen.


4) Med redskabet må højst fiskes til midtstrøms af vandløbet.


5) Ved anvendelse af redskabet skal afstanden til andre togger- eller pulsgarn være mindst 200 m, og afstanden til faststående ruser skal være mindst 20 m.


6) Det er tilladt at jage (pulse) fisk i redskabet.


§ 4. Toggerfiskeri er tilladt i perioden fra den 1. marts til den 31. oktober, begge dage inklusive, og kun fra tirsdag kl. 00.00 til onsdag kl. 24.00. Fiskeriet må kun udøves af lodsejer (grundejer).


Stk. 2. Fisk, fanget ved toggerfiskeri, må kun anvendes til eget forbrug.


Stk. 3. Fisk, fanget ved toggerfiskeri, som ikke kan eller skal anvendes til eget forbrug, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand, på en ådan måde at fisken ikke kan genfanges af redskabet.


Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser


§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 1, 2, 3 og 4.


Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.


§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2010. §§ 2, 3 og 4 gælder indtil udgangen af oktober 2013.


Fiskeridirektoratet , den 21. oktober 2010


Anders Munk Jensen


/ Anne Sofie Skoubo Kristensen


Per Knudsen 3. marts 2013Gå til [Top] eller retur til [Karup Å Driftsselskab]

Siden er sidst redigeret 3. marts 2013 og set 10.844 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

21. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en laks på 7,90 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

9. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en regnbueørred på 1,60 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

7. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

15. april 2019:
KÅS. HAR FÅET NYT WEBSITE OG FANGSTRAPPORT FOR KARUP Å.

Så er det nye website for KÅS og fangstrapport for Karup Å klar. Vi har prøvet at lave et mere moderne udtryk på vores website, og har sorteret en del i de gamle informationer, således at den fremstår mere enkel og overskuelig.
Website er pt. under opsætning og vil løbende blive udbygget og opdateret, så vi til enhver tid har en aktuel og spændende side, se websitet her http://www.karupaa.dk Bær over med os, hvis alt ikke er helt optimalt endnu.
Når alt er på plads, og data fra den gamle side www.karupaa.com er overført til den nye, vil den gamle side blive lukket.

Karup Å, ny fangstrapport.
DTU har udviklet en ny fangstrapport. Rapporten er udviklet til brug for forskellige vandløb. Tilretningen og færdiggørelsen af denne for Karup Å, er forgået i samarbejde med Lars Relund fra Herning–Ikast Lystfiskerforening, som også har hjulpet foreningerne med at implementere fangstrapporten på deres website. Vi er Lars stort tak skyldig for en kæmpe indsats med denne proces, samt med opsætningen af det nye website.

Der er stadigvæk plads til forbedringer i det nye system, og det arbejdes der på, som f.eks. fangster fra private stykker og lodsejere, samlet visning af fangster på KÅS website, samt overførelse af fangster fra det gamle system, men det er alt sammen emner der løbende vil blive arbejdet med. Til næste år har DTU en ambition om at have en app. Klar så indrapporteringen bliver endnu nemmere og hurtigere, en facilitet vi glæder os til.

Hensigten med den nye rapport er på sigt, at opbygge informationer i et fællessystem som KÅS, foreningerne og forskerne fra DTU kan bruge i den videre bevarelse og udvikling af havørreden og hermed også fiskeriet i Karup Å.
Det er derfor af allerstørste vigtighed, at vi nu får indrapporteret alle fangster. Jeg ved godt, at der har været en kultur ved Karup Å om at man gik og ”puttede” lidt med sine fangster, og ikke alt blev indberettet. Skal vi tage gode og konstruktive beslutninger i fremtiden for sikring af vores fiskeri, så er det nødvendigt at vi får alle oplysninger.
Indtil videre har vi i KÅS ingen sanktions mulighed ved manglende indrapportering, skal vi fortsætte sådan, så kræver det at vi får ændret kulturen omkring indrapporteringerne.

Som afslutning en lille opfordring fra Formanden.
Vi har i dag et frit fiskeri uden ret mange restriktioner og regler, skal vi fortsætte med det, og skåne havørreden mest muligt, er det vigtigt at vi som lystfisker, lodsejere og brugere af Karup Å tænker over vores fiskeri, og kun hjemtager fisk med god samvittighed og i balance med hvad åen kan klare, på den måde hjælper hver lystfisker med at bevare fiskeriet til gavn for også de næste generationer.

Knæk og Bræk
Formand
Tom Sørensen

Se listen over hændelser