Vandplejefond


Sæler i Karup Å


Udryd bjørnekloen


Lystfiskerferie


Vandplejefond


Konkurrence

Møde med Kommunerne ved Karup Å ang. grødeskæring


KÅS har været lidt utilfreds med grødeslåningen i Karup Å i 2013 og derfor havde Kommunerne langs Karup Å, indkaldt til møde med de berørte parter.


Nedenfor ses beslutningsreferatet fra mødet, hvor de nye tider for grødeslåning kan læses. Vor dog opmærksom på, at der kan ske ændringer i løbet af sæsonen. Det er derfor altid en god idé selv, at følge med på Viborg.Dk (Link i teksten nedenfor):


Beslutningsreferat fra møde mellem kommuner

og interessenter ved Karup Å den 22. maj 2014


Deltagere:

Mogens Thomassen, KÅS,

mt@karupaa.dk

Johnny Jeppesen, Lystfiskerforeningen For Skive og Omegn,

johnnyfilthat@live.dk

Martin Berger, Ikast Sportsfiskerforening,

debuller@live.dk

Niels Barslund, Talerøret for Karup Å - Skive Å,

n.b@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Schneider Phillipsen, Karup Å-Skive Å Lodsejerforening,

Schneider Phillipsen@mail.dk

Merete Davidsen, Skive Kommune,

mehd@skivekommune.dk

Mads Nedergaard,Holstebro Kommune,

Mads.Nedergaard@holstebro.dk

Casper Katborg, Ikast-Brande Kommune,

cakat@ikast-brande.dk

Morten Fischer Jørgensen, Viborg Kommune,

mfj@viborg.dk


Højbjerre (referent), Herning Kommune, ngo,

mynch@herning.dk


Dagsorden:

1. Velkomst

2. Hvorfor kommunerne har indkaldt til mødet

3. Vandløbsvedligeholdelse 2014 og frem over (herunder grødespærring ved Resen bro)

4. Information om grødeskæringstidspunkterne

5. Vandplaner/projekter i Karup Å oplandet

6. Evt.


Ad 1 og 2)

De fem kommuner langs Karup Å har indkaldt til møde om vandløbsvedligeholdelse af Karup Å, da kommunerne har hørt om en del utilfredshed med grødeskæringen i 2013 ude i de lokale lystfisker foreninger.


Ad 3 og 4)

Status på vedligeholdelsen i 2013 er at 1. skæring forløb planmæssigt, hvorimod den meget lave vandstand i Skive Fjord i efteråret 2013 gav en række udfordringer i forbindelse med 2. skæring på den nedre del af Karup Å. Den lave vandstand bevirkede, at 2. skæring først kunne gennemføres i uge 40 nedstrøms Sdr. Resen. Opstrøms Sdr. Resen bro var grødeskæringen færdig en uge før planlagt. Det gav et slip i vedligeholdelsestidspunktet på over en uge op- og nedstrøms Sdr. Resen. En grødeopsamlingsplads kan ikke tilbageholde 100 % af den grøde, der kommer flydende, og en del af kritikken er gået på, at der over en længere periode er kommet grøde flydende ned gennem systemet.


En anden del af kritikken af vedligeholdelsen 2013 går på, at ændringerne i grødeskæringen ikke fremgik af kommunernes hjemmesider. Det skal dog pointeres, at grødeskæringen 2013 lå inden for de fastsatte terminer i regulativet.


For at imødekomme kritikken har kommunerne iværksat følgende tiltag:


Grødeoptagningspladsen ved Sdr. Resen er optimeret med et 2 meter langt ”skod” i den spidse ende af grødeopsamlingen. Det forventes derved at der opsamles mere af den grøde, der ellers ”ruller” under spærringen. Derudover vil det nordlige broslug ved Sdr. Resen blive oprenset for sand.

Alle 5 kommuner har lavet en fælles hjemmeside på Viborg.dk, hvor de planlagte grødeskæringstidspunkter ligger. Ændringer i vedligeholdelsen på hele Karup Å vil blive lagt ud her. Det skulle gerne give bedre information om grødeskæringstidspunkterne samt minimere mængden af fejlinformation.


Et tredje tiltag er at få afstemt de forskellige forventninger til grødeskæringstidspunkterne.


Fastsættelse af grødeskæringstidspunkter skal tilgodese de mange interesser langs åen, samt de praktiske udfordringer der er i forbindelse med vedligeholdelsen.


Regulativet fastsætter, at den øverste strækning af åen fra Skygge Bro (st.0) til Agerskov Dambrug (st. 13.258) grødeskæres 1 gang årligt. Resten af åen grødeskæres 2 gange årligt. Der er grødeopsamlingssteder ved Sdr. Resen bro og ved udløb til Skive Fjord.


På mødet fremsatte KÅS, at det er et stort ønske af hensyn til fiskeriinteresser, at grødeskæringen ved Elværksdambruget ikke er senere end uge 35. Dette er svært at forene med udfordringerne i den nedre ende af Karup Å ved Skive, hvor 2. grødeskæringen gerne skal ligge så sent som muligt for at minimere genvækst af grøden og derved minimere oversvømmelser ved Skive by samt sikre de afvandingsmæssige interesser.


En mulig løsning er at starte vedligeholdelsen i uge 35 ved Elværksdambruget, men så først starte senere nedstrøms Sdr. Resen. Det vil give et slip på en uge op- og nedstrøms opsamlingspladsen ved Sdr. Resen. KÅS v/Mogens Thomassen er villig til at acceptere det mod opstart ved Elværksdambruget i uge 35.


Følgende plan for grødeskæring 2014 blev derefter aftalt mellem alle parten på mødet:


2014

1. skæring/uge

2. skæring/Uge
Minklinde til

Agerskov Dambrug

Mulig kantskæring

27-28

36-37
Agerskov Dambrug til

Elværks Dambruget

26-27

36-37
Elværksdambrug til

Resen Bro

25-26

35-36
Resen Bro til Skive Fjord

26-27

37-38-39


Det blev endvidere aftalt, at alle deltagere på mødet orienterer deres bagland om de planlagte grødeskæringstidspunkter og overvejelserne bag. Referatet vil efter godkendelse fra mødedeltagerne blive lagt ud på den fælles kommunale hjemmeside. Mødedeltagerne forpligtigede sig til at sætte linket på deres respektive hjemmesider. Linket findes her og adressen er http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Vandloeb/Hvor-skaerer-kommunen-groede/KarupaaDer vil blive afholdt besigtigelse af vandløbsvedligeholdelsen efter både 1. og 2. skæring. Niels Barslund fra Talerøret for Karup Å – Skive Å og Mogens Thomassen fra KÅS deltager.


Ad 5)

Der er indkaldt til møde om Vandplaner II/projekter i Karup Å oplandet mandag den 26. maj. De planlagte projekter blev kort gennemgået.


Ad 6)

Snak om løst og fast J/
Højbjerre

Siden er sidst redigeret 2. juni 2014 og set 2.366 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser