Vandplejefond


Lystfiskerferie


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Naturen ved Karup Å

Vandplejeudvalgets opgaver

 

KÅS vandplejeudvalg arbejdede i 1970-erne med de store og omfattende forureninger fra Karup Kartoffelmelsfabrik, fra rensningsanlæggene og fra dambrugene. Listen over forureningssager var lang.

I forsøgene på at bekæmpe forureningerne gik KÅS i 1976 ind i et samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. Forbundet fik bemyndigelse til at repræsentere Sammenslutningen og anmeldelse af flere af de mange forureninger, der blev konstateret i 1970-erne, blev foretaget af Forbundet.


Dambrug og rensningsanlæg:

Forbundet gjorde f.eks. Karup og Ikast kommuner opmærksom på forureninger, der stammede fra dambrug og rensningsanlæg. Til Karup kommune skrev Forbundet, at der var meget slam i Karup Å på en strækning på 4-5 km nedstrøms Karup by og at denne forurening var tiltaget i løbet af de seneste 2 år. Forureningen stammede formodentlig fra det store dambrug ved Karup Elektricitetsværk.

 Forbundet konstaterede desuden, at antallet af lammehaler var tiltaget neden for udløbet af Karup by's rensningsanlæg samt ved kloakgrøften fra Kølvrå by.

Henvendelsen fik et positivt udfald. I september 1976 meddelte Karup kommune Sammenslutningen, at byrådet havde besluttet at opføre et nyt rensningsanlæg, som skulle rense spildevandet fra Karup by, Kølvrå by og fra Flyvestationen.


Vådfoder:

Et tilsvarende heldigt udfald fik Sammenslutningens arbejde med at bekæmpe forureningen fra dambrugene. Den kraftige forurening fra dammene og den voldsomme udledning af slam i 70-erne skyldes i høj grad, at dambrugerne fodrede med vådfoder - hakkede skidtfisk.

Karup kommune valgte da i begyndelsen af 80-erne at nedlægge forbud mod, at Karup Elværks Dambrug og Uhre Dambrug brugte vådfoder. Dambrugerne rettede sig i begyndelsen ikke efter forbudet og sagen endte i retten i Kjellerup. Resultatet blev, at dambruget fik en bøde på 20.000 kr.

Endelig er det værd at nævne, at Danmarks Sportsfiskerforbund på Sammenslutningens vegne anlagde

sag mod ejeren af Halle Dambrug II, fordi Sammenslutningen mente, at det var dambruget, som var årsag til at ørrederne i åen var forsvundet. Dambrugeren havde ikke fulgt sin tilladelse, da han anlagde dambruget og han havde ikke etableret en fisketrappe.

Sagen blev afgjort ved landsretten i 1983. Dommen gav  Sammenslutningen en erstatning på  10.000 kr. til udsætning af fisk og  40.000 kr. som erstatning for manglende muligheder for at fiske.

Selvom situationen for Karup Å er bedret betydeligt er der stadig mange opgaver, som vandplejeudvalget er nød til at tage sig af.


I fremtiden vil vandplejeudvalget arbejde indenfor følgende områder:

  • Udpegning og små restaurering af små grøfte/bække, som ikke er medtaget i udsætningsplanen.

  • Anmode amt og kommuner om større restaureringsopgaver.

  • Udpege egnede områder til etablering af gydebanker i den øvre del af Karup Å-systemet.

  • Opfølgning af resultater og effekt af okkerfældninger i Feldborg Bæk og Gindeskov Bæk.

  • Udlægning af øjenæg.

  • Problematikken omkring afgitring ved dambrug og "døde" å-strækninger.


Gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 24. april 2002 og set 19.878 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

9. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en regnbueørred på 1,60 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

7. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

1. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

15. april 2019:
KÅS. HAR FÅET NYT WEBSITE OG FANGSTRAPPORT FOR KARUP Å.

Så er det nye website for KÅS og fangstrapport for Karup Å klar. Vi har prøvet at lave et mere moderne udtryk på vores website, og har sorteret en del i de gamle informationer, således at den fremstår mere enkel og overskuelig.
Website er pt. under opsætning og vil løbende blive udbygget og opdateret, så vi til enhver tid har en aktuel og spændende side, se websitet her http://www.karupaa.dk Bær over med os, hvis alt ikke er helt optimalt endnu.
Når alt er på plads, og data fra den gamle side www.karupaa.com er overført til den nye, vil den gamle side blive lukket.

Karup Å, ny fangstrapport.
DTU har udviklet en ny fangstrapport. Rapporten er udviklet til brug for forskellige vandløb. Tilretningen og færdiggørelsen af denne for Karup Å, er forgået i samarbejde med Lars Relund fra Herning–Ikast Lystfiskerforening, som også har hjulpet foreningerne med at implementere fangstrapporten på deres website. Vi er Lars stort tak skyldig for en kæmpe indsats med denne proces, samt med opsætningen af det nye website.

Der er stadigvæk plads til forbedringer i det nye system, og det arbejdes der på, som f.eks. fangster fra private stykker og lodsejere, samlet visning af fangster på KÅS website, samt overførelse af fangster fra det gamle system, men det er alt sammen emner der løbende vil blive arbejdet med. Til næste år har DTU en ambition om at have en app. Klar så indrapporteringen bliver endnu nemmere og hurtigere, en facilitet vi glæder os til.

Hensigten med den nye rapport er på sigt, at opbygge informationer i et fællessystem som KÅS, foreningerne og forskerne fra DTU kan bruge i den videre bevarelse og udvikling af havørreden og hermed også fiskeriet i Karup Å.
Det er derfor af allerstørste vigtighed, at vi nu får indrapporteret alle fangster. Jeg ved godt, at der har været en kultur ved Karup Å om at man gik og ”puttede” lidt med sine fangster, og ikke alt blev indberettet. Skal vi tage gode og konstruktive beslutninger i fremtiden for sikring af vores fiskeri, så er det nødvendigt at vi får alle oplysninger.
Indtil videre har vi i KÅS ingen sanktions mulighed ved manglende indrapportering, skal vi fortsætte sådan, så kræver det at vi får ændret kulturen omkring indrapporteringerne.

Som afslutning en lille opfordring fra Formanden.
Vi har i dag et frit fiskeri uden ret mange restriktioner og regler, skal vi fortsætte med det, og skåne havørreden mest muligt, er det vigtigt at vi som lystfisker, lodsejere og brugere af Karup Å tænker over vores fiskeri, og kun hjemtager fisk med god samvittighed og i balance med hvad åen kan klare, på den måde hjælper hver lystfisker med at bevare fiskeriet til gavn for også de næste generationer.

Knæk og Bræk
Formand
Tom Sørensen

Se listen over hændelser