Vandpleje


Lystfiskerferie


Fangstjournal


Vandplejefond

Jagten på skarven i Skive Fjord


Det offentliges langsommelige behandling af tilsandingen i mundingen af Karup Å i Skive Fjord, har nu fået formanden for LFSO til at fare i blækhuset og anmode om tilladelse til at bortskyde skarver i fm. udsætning af smolt og 1 års fisk:


Trevad 22/1 2004

Til

Feldborg Statsskovdistrikt

Bjømkærvej 18

7540 Haderup


Karup Å Sammenslutningen ansøger herved om tilladelse til at bortskyde et antal Skarver, ved Skive - Karup Ås udmunding i Skive Fjord, i forbindelse med årets udsætninger af smolt i Skive - Karup Å.


Udsætningeme er planlagt til d. 20. og 27. marts 2004, hvor der udsættes ca. 40 000 stk. smolt. Smoltudtrækket kulminerer i April måned og vi vil derfor anmode om at en evt. tilladelse, kan gælde i perioden fra 20. Marts til 1. Maj.


Begrundelse

De seneste år er der sket en voldsom tilsanding af Skive - Karup ÅS udløb i Skive Fjord. Det bevirker at vandstanden er meget lav i området, hvor å bliver til fjord. Der er ikke længere en egentlig strømrende ud i fjorden, men et diffust delta, hvor åen ender i mange små strømme ud over sandbankerne. Det tiltrækker mange måger og skarv og de sidste par år har vi konstateret en stor flok fiskende Skarv, 60 til 80 individer, på det yderste af selve åen. Det er for os helt klart at det er smolten de går efter, da vi stort set kun ser dem i det område, i forbindelse med smoltudtrækket.


Vi håber på en positiv behandling af vor ansøgning og en hurtig sagsbehandling.


På Karup Å Sammenslutningens vegne

Tonny Brinch Johansen

Møllevej 1, Trevad

7800 Skive


Og svaret fra Skov- og Naturstyrelsen kom:


Den 29. januar 2004


Regulering af skarv i forbindelse med udsætning af havørredsmolt


Foreningen har ved brev af 22.januar 2004 ansøgt styrelsen om tilladelse til i tidsrummet 20. marts til l. maj 2004 at regulere skarv ved beskydning ved Karup Å's udmunding.


Ansøgningen er begrundet i ønsket om at begrænse den væsentlige mængde havørredsmolt, skarverne forventes at æde, i forbindelse med at smolten trækker ud i Limfjorden.


I medfør af § 13 i Miljøministeriets-bekendtgørelse nr. 801 af 22. september - 1999 om vildtskader meddeler styrelsen hermed tilladelse til regulering af skarver i perioden 20. marts til 15. april.


Med hensyn til afværgeforanstaltninger udelukker den bynære beliggenhed anvendelse af gaskanon pga.. støj, og ligeledes vil ophængning af regulerede fugle næppe en mulighed, da det kan formodes at det ville virke anstødeligt på evt. øvrige personer det færdes ved udmundingen. Såfremt der kan findes en praktisk løsning kan en "hyler" være en mulighed, men skræmmeskud, herunder med salutpatroner, vil være formodentlig være det enkleste alternativ.

Den største afværgeeffekt opnås når flest mulige fugle forstyres på en gang, dvs. i forbindelse med at der nedlægges en fugl afgives der efterfølgende nogle skræmmeskud.

Fuglene bliver normalt hurtigt meget sky og vanskeligere at komme på skudhold af, men ofte vil skræmmeskud også være tilstrækkeligt.


Tilladelse er betinget af,


at de personer, der forestår reguleringen, er fyldt 18 år, har gyldigt jagttegn og medbringer en skriftlig bemyndigelse fra sammenslutningen samt nærværende tilladelse eller kopi heraf i forbindelse med at regulering finder sted,


at distriktets nærmere rådgivning om afgivelse af skræmmeskud, herunder anvendelse af salutpatroner, følges,


at reguleringen kun foretages i ovennævnte område ved Karup Å's udløb,


at de berørte lodsejeres samtykke til at reguleringen finder sted indhentes før reguleringen iværksættes,


at foreningen senest den 15. maj 2004 til distriktet indberetter, hvor mange skarver der er nedlagt i henhold til tilladelsen, og hvilken effekt reguleringen har haft.


Tilladelsen er gældende fra 20. mart til 15. april 2004, men kan til enhver tid tilbagekaldes, hvis forholdene efter statsskovdistriktets skøn giver anledning til det.


Distriktet udleverer 10 stk. salutpatroner. Patronerne må udelukkende anvendes til skræmmeskud i forbindelse bortskræmning af skarver. Evt. overskydende patroner skal tilbageleveres til distriktet. Såfremt der måtte blive behov for yderligere salutpatroner bedes sammenslutningen anskaffe dem selv.

Dette vil kræve en indkøbstilladelse fra politiet.

Vær opmærksom på at patronerne ikke må afskydes i en vinkel under 45°, samt at bøsseløbet skal rengøres omhyggeligt for at undgå korrosion, jf. vedlagte kopi.


Da området ligger i byzone vil anvendelse af skydevåben kræve en godkendelse fra Skive Politi.


Med venlig hilsen

Steen Fjederholt

vildtkonsulent


Kopi til politimesteren i SkiveDen 30. januar, 2004


Regulering af skarver m.m.


Hermed fremsendes kopi af tilladelse til Karup Å Sammenslutningen v/Tonny Brinch Johansen, Møllevej l, Trevad, 7800 Skive til regulering af skarver ved Karup Å' s udmunding i forbindelse med udsætning af smolt.


Da der udleveres salutpatroner til anvendelse til bortskræmning vedlægges samtidig kopi af tilladelse fra Herning Politi til udlevering af disse skræmmepatroner. Men da det aktuelt er i Skive politikreds har det, efter distriktets opfattelse, ingen mening at orientere Herning Politi. Skive Politi bedes derfor foretage det nødvendige mht. evt. tilladelser til brugerne.


I samme forbindelse bør det evt. overvejes om der fra Skive Politi skal udstedes en tilladelse til distriktet i lighed med distriktets tilladelse fra Herning Politi.


Venlig hilsen

Steen Fjederholt

Vildkonsulent


Kopi til Karup Å Sammenslutningen


Skarven har stadig for gode kår ved mundingen af Karup Å i Skive Fjord.

Foto: P. Knudsen 24. februar 2002


Gå til [Top] eller retur til [Debatten]

Siden er sidst redigeret 17. marts 2004 og set 4.798 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser